tr

.türkçe / turkish_

.click for english_ this is the turkish version of the project website translated on the occasion of the exhibition of .another internet is possible_ at the 13th ?stanbul Biennial and does not contain updates made after 11.09.2013_

.ba?ka bir internet mümkün!_

.-_-.

.info_

.yap?t? görmek/deneyimlemek/ziyaret etmek için bu ba?lant?y? t?klay?n_

.ba?ka bir dünyan?n mümkünlü?üne ilham verecek .ba?ka bir internet mümkün!_
.özgür, anonim, da??t?k, p2p bir internet_

.ba?ka bir internet mümkün!_
.-_-.
2010, bir web sunucusunda bar?nd?r?lmak için tasarlanm??,
CSS1 sat?r içi stili içeren html5 dosyas?
i?lenen taray?c? ve ayarlara göre farkl? biçimlerde
.
.copyleft!_ , ?afak Çatalba?, .-_-. , 2010

 

.özgür içerik_

.yap?t? .tar.gz ar?iv format?nda indirmek için t?klay?n_
(223baytl?k index.html doküman?n? içeren 262 baytl?k AnotherInternetIsPossibleHTML.tar.gaz dosyas?)

.yap?t? görmek/deneyimlemek/ziyaret etmek için bu ba?lant?y? t?klay?n_

.ba?ka bir internet mümkün!_ (.another world is possible!) CSS1 sat?r içi stili içeren çok basit bir html5 doküman?. index.html isimli doküman bir web sunucusunda bar?nd?r?lmas? ve istemcilerin web üzerinde statik bir web sayfas? olarak ziyaret etmeleri için tasarland?_

.herhangi bir web taray?c?s? dosyay? okudu?unda ekranda varsay?lan taray?c? fontunu kullanarak  CSS1 sat?r içi stili ile 100px yüksekli?inde biçimlendirilmi? “.another internet is possible!_” (.ba?ka bir internet mümkün!) yaz?s?n? gösterir sadece. geçerli bir html5 doküman? için gerekli olan minimum html elemanlar? d???nda herhangi bir kod ve sayfa d???na giden herhangi bir web ba?lant?s? içermez. takip etme kodlar?, javaScript, web kurabiyeleri, arama motoru optimizasyon kodu vb içermez_ fakat, bu sayfan?n en alt?ndaki .mahremiyet!_ (privacy!_)  ibaresinde de görebilece?iniz gibi, bu alt alan ad? (anotherinternet.httpdot.net), muhtemelen di?er tüm web siteleri gibi, sizi takip ediyor. .mahremiyetiniz ile ilgili daha fazla bilgi için t?klay?n_

.ba?ka bir internet mümkün!_ http://another.httpdot.net adresinde ziyaret edilebilir fakat ayn? zamanda bu adresteki sayfay? kaydederek veya buradan .tar.gz ar?iv format?nda  indirerek çevrimd??? olarak da görüntülenebilir. yap?t .copyleft!_‘tir ve index.html dosyas?n? herhangi bir web sunucusuna yükleyerek yap?t? bar?nd?rabilir ve sunabilirsiniz ve tabi ki yap?t? diledi?iniz ?ekilde temellük etmeniz de te?vik edilir_

yap?t?n ingilizce etiketi

.another internet is possible!_
by .-_-.
html5 document with CSS1 inline style
to be hosted on a web server
in various forms according to the rendered browser and settings
.
.copyleft!_ , ?afak Çatalba?, .-_-. , 2010
http://httpdot.net/copyleft_/
http://httpdot.net/.-_-./

 

.copyleft & krediler_

.copyleft!_ , ?afak Çatalba?, .-_-. , 2010
.copyleft!_
.ilgili içeri?i diledi?iniz ?ekilde temellük etmekte özgürsünüz_
.amma velakin, at?fta bulunmak ve tekrar da??t?rken özgür formatlar ve özgür kültür lisanslar? kullanmak iyidir_
http://httpdot.net/tr/copyleft_/

.ba?ka bir internet mümkün!_
.-_-.
2010, CSS1 sat?r içi stili içeren html5 dosyas?
i?lenen taray?c? ve ayarlara göre farkl? biçimlerde
.
.copyleft!_ , ?afak Çatalba?, .-_-. , 2010

 

.ileti?im/ba???/takip

l.-_-.l@httpdot.net
http://httpdot.net/.-_-./tr/

. .-_-. çal??malar?n? takip etmek için .-_-. duyuru listesine üye olabilirsiniz_(ingilizce)
.bütün .-_-. çal??malar? özgür ve .copyleft!_‘tir. dilerseniz a?a??daki ba?lant? ile paypal üzerinden ba???ta bulunabilirsiniz_


.dilerseniz p2p a?? tabanl? dijital para birimi bitcoin kullanarak anonim olarka da ba??ta bulunabilirsiniz_
1J6PvJACpnLX6ziJa6pYDsPg4vnrTDX9tr

.bu sayfa .ba?ka bir internet mümkün!_‘ün (.another internet is possible!_) 13. istanbul bienali kapsam?nda sergilenmesi vesilesiyle  ingilizce ana proje sitesinin 14.09.2013 tarihindeki halinden türkçe’ye çevrilmi?tir ve bu tarihten sonra ingilizce ana proje sitesinde yap?lm?? olabilecek güncellemeleri içermemektedir_ projenin güncel ingilizce versiyonlar? için ingilizce ana proje sitesini ziyaret ediniz_

.click for main project website in english which may contain updated information about the work .this page is the turkish translation of the english main project website as of 31.09.2013, on the occasion of the exhibition of .another internet is possible!_ at 13th istanbul biennial and may not contain the translation of the possible future updates to the main project website_

 

.bütün içerik özgür ve .copyleft!_’tir ve özgür dosya formatlar?ndad?r.
.bu web sitesi Dreamhost sunucular?nda bar?nmakta ve a?a??daki özgür yaz?l?m ve standartlar üzerinden çal??maktad?r_
Debian GNU/Linux | Apache | Php | MySQL | WordPress | Mantra | ogg theora | ogg vorbis | html5 | PNG | PDF| ODF
.en iyi ziyaret deneyimi için Firefox 3.5+ kullan?n ve sunulan  .copyleft!_ içeri?i deneyimlemek için özgür yaz?l?m tercih edin_
.mahremiyet!_ bu siteye ziyaretler Piwik yaz?l?m? ile izlenmektedir. konu hakk?nda daha fazlas?n? ö?renmek ve dilerseniz izlenmekten ç?kmak için t?klay?n_
.copyleft!_ .ilgili içeri?i diledi?iniz ?ekilde temellük etmekte özgürsünüz_ .amma velakin, at?fta bulunmak ve tekrar da??t?rken özgür formatlar ve özgür kültür lisanslar? kullanmak iyidir_

 

.ingilizce’den türkçe’ye çeviri:
ibrahim ve anonymoushttpdot.net özgür kültürün e?it bireyleri .copyleft!_, ibrahim, anonymous, 2013, .-_-. , 2010

.translation form english to turkish:
ibrahim and anonymous: peers of free culture at httpdot.net .copyleft!_, ibrahim, anonymous, 2013, .-_-. , 2010